19.10.2017

Ogłoszenie o przetargu
II pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż
Autobus Man NL202 nr rej. EPA 67R3 (753), rok prod. 1995,
cena wywoławcza – 3 200 zł netto

W/w. środek trwały można oglądać w dni robocze na terenie zakładu Pabianice, ul. Lutomierska 48, w godzinach od 7.00 do 14.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty z podaniem:
nazwy środka, nr rejestracyjnego i oferowanej ceny.

Oferty prosimy składać najpóźniej do 25.10.2017r. do godziny 12.00 w siedzibie sprzedającego, pokój nr 3, w kopertach z dopiskiem „Oferta kupna autobusu”.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert drogą elektroniczną.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 25.10.2017r o godzinie 13.00.

W przypadku równoważności ofert sprzedający przeprowadzi dodatkową ustną licytację. Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne i ukryte sprzedawanego środka trwałego, jak również nie udziela rękojmi na sprzedawany środek trwały. Kupujący po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży środka trwałego zrezygnuje z polisy i podpisze wypowiedzenie ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub wyłączenia jego części bez podania przyczyny.

Upoważnionym do udzielenia dodatkowych informacji jest kierownik Działu Technicznego – mgr inż. Ryszard Drewniak, tel. 042 215 51 95 w 34, mail: techniczny@mzkpabianice.pl

17.05.2017

Ogłoszenie o wyniku postępowania
dotyczy postępowania przetargowego pn. "Dostawa oleju napędowego dla potrzeb MZK Sp. z o.o. w Pabianicach, nr regerencyjny 1/2017."
Plik z treścią ogłoszenia do pobrania TUTAJ - plik w formacie .pdf

25.04.2017

Informacja o otwarciu ofert

dotyczy: postępowania przetargowego pn. "Dostawa oleju napędowego dla potrzeb MZK Spółka z o.o. w Pabianicach" numer referencyjny - 1/2017.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Pabianicach, działając w oparciu o artykuł 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniższe informacje:

1. W postępowaniu zostały w terminie złożone oferty, których wykaz zawiera poniższa tableka. W zestawieniu ujęto informacje odnoszące się do ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

L.P.Nazwa i adres WykonawcyWartość ofertyOkres gwarancji Termin wykonania zamówienia Warunki płatności
1 PETROJET sp. z o.o.
26-670 Pionki, Kieszek 52
4.428.602,7012 m-cy 24 miesiące30 dni


2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto - 4.913.973,00 zł.


13.04.2017

Korekta kwoty gwarancyjnej.

Załącznik: plik do pobrania tutaj


17.03.2017

Dostawa oleju napędowego dla potrzeb MZK Spółka z o. o. w Pabianicach

ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane w DUUE - pobierz
siwz - pobierz
załącznik nr 1 - wzór formularza JEDZ
załącznik nr 2 - wzór informacji o grupie kapitałowej
załącznik nr 3 - wzór wykazu podobnych zamówień
załącznik nr 4 - wzór wykazu potencjału
załącznik nr 5 - wzór zakresu podwykonawstwa
załącznik nr 6 - wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw wykluczenia
załącznik nr 7 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
załącznik nr 8 - wzór umowy
załącznik nr 9 - wzór formularza oferty


24.10.2016

Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o. o. 95-200 Pabianice, ul. Lutomierska 48
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000239613, posiadającym NIP 7311923934, REGON 100065150, o kapitale zakładowym 9 727 000 zł

ogłasza

II pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż niżej wymienionego środka trwałego:

Autobus Man NL202, nr rej. EPA 68R3 (754), rok prod. 1995,
cena wywoławcza – 4 000,00 zł netto

Autobus można oglądać w dni robocze na terenie
MZK Sp. z o. o., Pabianice, ul. Lutomierska 48,
w godzinach od 7.00 do 14.00.

Autobus jest czasowo wycofany z ruchu.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty z podaniem:
nazwy środka, nr rejestracyjnego i oferowanej ceny.

Oferty prosimy składać najpóźniej do 31.10.2016 do godziny 10.00 w siedzibie sprzedającego, pokój nr 3, w kopertach z dopiskiem „Oferta kupna autobusu”.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert drogą elektroniczną na adres techniczny@mzkpabianice.pl
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 31.10.2016 r o godzinie 11.00. W przypadku równoważności ofert sprzedający przeprowadzi dodatkową ustną licytację. Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne i ukryte sprzedawanego środka trwałego, jak również nie udziela rękojmi na sprzedawany środek trwały.
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.
Upoważnionym do udzielenia dodatkowych informacji jest
kierownik Działu Technicznego – mgr inż. Ryszard Drewniak,
tel. 042 215 51 95 w 34, mail: techniczny@mzkpabianice.pl22.09.2016

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż

Autobusu Man NL202 nr rej. EPA 68R3 (754), rok prod. 1995, cena wywoł. - 6500zł netto

Ww. środek trwały można oglądać w dni robocze na terenie zakładu
Pabianice, ul. Lutomierska 48, w godzinach od 7.00 do 14.00.

Autobus jest czasowo wycofany z ruchu.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty z podaniem:
nazwy środka, nr rejestracyjnego i oferowanej ceny.
Oferty prosimy składać najpóźniej do 30.09.2016 do godziny 10.00 w siedzibie sprzedającego, pokój nr 3, w kopertach z dopiskiem "Oferta kupna autobusu".
Zamawiajacy dopuszcza możliwość składania ofert drogą elektroniczną na adres techniczny@mzkpabianice.pl

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 30.09.2016 r o godzinie 11.00.

W przypadku równoważności ofert sprzedający przeprowadzi dodatkową ustną licytację. Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne i ukryte sprzedawanego środka trwałego, jak również nie udziela rękojmi na sprzedawany środek trwały.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.

Upoważnionym do udzielenia dodatkowych informacji jest
kierownik Działu Technicznego - mgr inż. Ryszard Drewniak, tel. 042 215 51 95 w 34, mail: techniczny@mzkpabianice.pl07.05.2015

OGŁOSZENIE o wyborze oferty

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY Sp. z o.o. W Pabianicach ul. Lutomierska 48
NIP 7311923934
REGON 100065150
KRS 0000239613
Kapitał zakładowy 9 727.000 zł

informuje, że w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego do autobusów komunikacji miejskiej na okres 24 miesięcy została wybrana Oferta Nr 4 złożona przez
PETROJET Sp. zo.o. Kieszek 52 26-670 Pionki,
która przy spełnieniu wymagań Zamawiającego zaoferowała najniższą cenę i została uznana za najkorzystniejszą. wartość oferty zł. 3 893 565 brutto.

Ponadto informujemy, że w przetargu brały udział niżej wymienione firmy, których oferty uzyskały podana niżej ilość punktów:
Oferta nr 2 - Petrodom Venna Sp. z o.o. 21-500 Biała podlaska ul. Sidorska 61 - 98-12 pkt
Oferta nr 3 - PH "PADER" Sp. z o.o. Al. Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa - 99,33 pkt
Oferta nr 1 - "PT-Płock" Sp. z o.o.09-400 Płock,
ul. Dobrzyńska 56 - oferta została odrzucona na mocy zrt.89 ust.1 pkt 5 pzp, gdyż wykonawca nie spełnił warunków udziału (brak potwierdzenia tożsamych dostaw, brak kaucji gwarancyjnej) i na mocy art.24 ust1 pkt 4 został wykluczony z postępowania.


04.05.2015

OGŁOSZENIE
Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o. 95-200 Pabianice ul. Lutomierska 48

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000239613, posiadającym NIP 7311923934, REGON 100065150, o kapitale zakładowym 9 727 000 zł

ogłasza

pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych:

1. Autobus Man NL202 nr rej. EPA 70R3 (751), rok prod. 1997, cena wywoł. - 6500 zł. netto
2. Autobus Man NL202 nr rej. EPA 69R3 (755), rok prod. 1997, cena wywoł. - 6500 zł. netto


Ww. środki trwałe można oglądać w dni robocze na terenie zakładu Pabianice, ul. Lutomierska 48, w godzinach od 7.00 do 14.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty z podaniem: nazwy środka, nr rejestracyjnego i oferowanej ceny.

Oferty prosimy składać najpóźniej do 19.05.2015 do godziny 10.00 w siedzibie sprzedającego, pokój nr 3, w kopertach z dopiskiem "Oferta kupna autobusu". Zamawiajacy dopuszcza możliwość składania ofert drogą elektroniczną.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 19.05.2015r o godzinie 11.00.

W przypadku równoważności ofert sprzedający przeprowadzi dodatkową ustną licytację. Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne i ukryte sprzedawanych środków trwałych, jak również nie udziela rękojmi na sprzedawane środki trwałe.

Istnieje możliwość składnia ofert częściowych. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub wyłączenia jego części bez podania przyczyny.

Upoważnionym do udzielenia dodatkowych informacji jest kierownik
Działu Technicznego - mgr inż. Ryszard Drewniak,
tel. 042 215 51 95 w 34, mail: techniczny@mzkpabianice.pl


08.04.2015

Informacja
Dotyczy postępowania na dostawę oleju napędowego w trybie przetargu nieograniczonego dla MZK Pabianice.
 • Zgodnie z art. 38 ust.2 Zamawiający zamieszcza treść zapytań, które wpłynęły do MZK-Pabianice, dotyczących siwz wraz z wyjaśnieniami.
  Szczegóły tutaj.
 • Na podstawie art. 38 ust. 4 zamawiający wprowadza zmiany do SiWZ dotyczącej postępowania na dostawę oleju napędowego.
  Zmiany w SiWZ - tutaj
 • Na podstawie art. 38 ust. 4a zamawiający wprowadza zmiany do ogłoszenia o zamówieniu. w punktach dotyczących warunków udziału w postępowaniu oraz terminów składania i otwarcia ofert.
  Zmienione ogłoszenie tutaj03.04.2015

Informacja
Dotyczy postępowania na dostawę oleju napędowego w trybie przetargu nieograniczonego dla MZK Pabianice.
Zgodnie z art. 38 ust.2 Zamawiający zamieszcza treść zapytań, które wpłynęły do MZK-Pabianice dotyczących siwz wraz z wyjaśnieniami.
Szczegóły w załączniku.


11.03.2015

Ogłoszenie o zamówieniu
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Pabianicach, ul. Lutomierska 48 przekazał w dniu 11 marca 2015r Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego do autobusów komunikacji miejskiej.

Szczegóły ogłoszenia tutaj.

Treść SIWZ tutaj.

W dniu 8.04.2015 zamawiający wprowadził zmiany do SiWZ oraz wprowadził zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu.
Zmiany w specyfikacji tutaj
Zmienione ogłoszenie tutaj.


4.04.2014

OFERTA CENOWA
na dostawę produktów olejowych. Szczegóły tutaj


28.02.2013

Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o. 95-200 Pabianice ul. Lutomierska 48

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000239613, posiadającym NIP 7311923934, REGON 100065150, o kapitale zakładowym 8 687 000 zł.

   ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych:

1.Autobus Jelcz 120M nr rej. EPA 2FN1 (701), rok prod. 1997, cena wywoł. - 6500zł netto
2.Autobus Jelcz 120M nr rej. EPA 78NE (703), rok prod. 1997, cena wywoł. - 6500zł netto
3.Autobus Jelcz 120M nr rej. EPA 89NA (705), rok prod. 1997, cena wywoł. - 6500zł netto
4.Autobus Jelcz 120M nr rej. EPA 99NE (707), rok prod. 1997, cena wywoł. - 6500zł netto
5.Autobus Jelcz 120M nr rej. EPA 21NG (709), rok prod. 1997, cena wywoł. - 6500zł netto
6.Autobus Jelcz 120M nr rej. EPA 01NH (710), rok prod. 1997, cena wywoł. - 6500zł netto


Ww. środki trwałe można oglądać w dni robocze na terenie zakładu Pabianice, ul. Lutomierska 48, w godzinach od 7.00 do 14.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty z podaniem: nazwy środka, nr rejestracyjnego i oferowanej ceny.

Oferty prosimy składać najpóźniej do 19.03.2014 do godziny 10.00 w siedzibie sprzedającego, pokój nr 3, w kopertach z dopiskiem "Oferta kupna autobusu".

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 19.03.2014r o godzinie 11.00.

W przypadku równoważności ofert sprzedający przeprowadzi dodatkową ustną licytację. Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne i ukryte sprzedawanych środków trwałych, jak również nie udziela rękojmi na sprzedawane środki trwałe.

Istnieje możliwość składnia ofert częściowych. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub wyłączenia jego części bez podania przyczyny.

Upoważnionym do udzielenia dodatkowych informacji jest kierownik Działu Technicznego - mgr inż. Ryszard Drewniak, tel. 042 215 51 95 w 34.


2.11.2013

MZK Pabianice Sp. z o.o. ogłasza
II pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż
 • Tokarki uniwersalnej - nr inw. IV/0007, rok prod. 1962 - cena wywoławcza: 5 000, zł
 • Dźwignika samochodowego SPD - 4x6 (udźwig 24 t) - nr inw. VI/0010, rok prod. 1985 - cena wywoławcza: 16 000, zł.

Szczegóły w załączniku


2.12.2013

MZK Pabianice Sp. z o.o. ogłasza
pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż
 • Tokarki uniwersalnej - nr inw. IV/0007, rok prod. 1962 - cena wywoławcza: 5 000, zł
 • Dźwignika samochodowego SPD - 4x6 (udźwig 24 t) - nr inw. VI/0010, rok prod. 1985 - cena wywoławcza: 20 000, zł.

Szczegóły w załączniku


18.10.2013

MZK Pabianice Sp. z o.o. ogłasza
pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż 2 szt. autobusów JELCZ M081MB.
Szczegóły w załączniku


30.08.2013

Postępowanie na dostawę opon
bezdętkowych nowych oraz bieżnikowanych do autobusów komunikacji miejskiej.
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o w Pabianicach ul. Lutomierska 48 ogłasza składanie ofert cenowych na dostawę opon bezdętkowych nowych i bieżnikowanych do autobusów komunikacji miejskiej o parametrach jak w załączniku


21.08.2013

Ogłoszenie
Dotyczy przetargu na dostawę części zamiennych do autobusów marki Solaris Urbino 12.
MZK- Pabianice Sp. z o.o. informuje, że w przetargu na dostawę częśći zamiennych do autobusów Solaris Urbino 12 poprawia się numer katalogowy w: 1. pozycja nr 183 - prawidłowy numer to 1803.923.029
2. pozycja nr 279 - prawidłowy numer to 0101.990.077.
Zamieszczony załącznik został poprawiony.


12.08.2013

Ogłoszenie
MZK- Pabianice Sp. z o.o. ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nowych części zamiennych do autobusów marki Solaris Urbino 12.
Do pobrania:
SIWZ
Załącznik nr 1


21.06.2013

Ogłoszenie
MZK- Pabianice Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższego formularza cenowego na wykonanie usług regeneracyjnych na okres 1 roku.
Termin składania offert do dnia 03.07.2013 r.
Bliższych informacji udziela się w siedzibie firmy Pabianice ul. Lutomierska 48 lub telefonicznie z Kierownikiem Działu Technicznego - mgr inż. Ryszard Drewniak tel. 42 215 52 17, e-mail: techniczny@mzkpabianice.pl
Formularz


21.06.2013

Ogłoszenie
MZK Pabianice ogłasza konkurs ofert na wykonanie naprawy głównej silnika Man D0826 LUH 12
1. ilośc silników do naprawy 2 sztuki
2. zakres robót określony w załączniku nr 1.
3. w koszt naprawy należy wliczyć:
a) demontaż i montaż silnika, transport do naprawy i z naprawy (proponowane miejsce demontażu i montażu silnika: MZK Zduńska Wola ul. Sieradzka 69/70 kontakt Pan Stanisław Dębkowski tel. 603 68 40 52 )
b) koszt transportu autobusu we własnym zakresie do miejsca naprawy silnika w przypadku, gdy wykonawca oferty posiada takie środki i możliwości
c) wszystkie wkłady filtrów, które należy wymienić przy silniku
d) olej silnikowy przy pierwszym zalaniu oraz inne oleje i płyny eksploatacyjne do uzupełnienia
3. wykonawca udzieli na wykonane naprawy min. 1 rok gwarancji od momentu odbioru autobusu z naprawionym silnikiem
4. termin płatności faktury min. 30 dni od momentu odbioru autobusu z naprawionym silnikiem
5. oferowaną cenę naprawy prosimy podać za 1 sztukę
6. oferty prosimy składania na adres MZK Pabianice Sp. Z o. o. 95-200 Pabianice ul. Lutomierska 48, na fax 42 215 52 27 lub email: techniczny@mzkpabianice.pl w terminie do 27.06.2013r
7. pytania prosimy kierować do kierownika Działu Technicznego Ryszarda Drewniaka tel. 42 215 52 17 lub 42 215 51 95 wew. 34

Załączniki:
zał. nr 1


13.03.2013

Ogłoszenie o wyborze oferty
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY Sp. z o.o.
w Pabianicach ul. Lutomierska 48

Informuje, że w przetargu nieograniczonym na dostawę nowych części zamiennych do autobusów marki MAN NL 202 oraz Jelcz M081MB została wybrana Oferta Nr 3 złożona przez Zakład Produkcyjno-Handlowy Hurtownia Części Zamiennych Jan Tarapata, 39-332 Tuszów Narodowy 3 wartość oferty na okres do 16 września 2014r zł.121 339,70.- brutto.
Oferta zawierała najniższą cenę przy spełnieniu warunków Zamawiającego.
Ponadto informujemy, że w przetargu brały również udział niżej wymienione firmy, która uzyskały podaną niżej ilość punktów:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "Autocentrum" Maziarz, Krawiec -Spółka Jawna Wola Mielecka 358a, 39-300 Mielec - ilość punktów - 71,5.

Oferta nr 2 - Hurtownia Części i Podzespołów do Autobusów i Samochodów Ciężarowych Jelcz, Autosan Berliet, M 11, 39-300 Mielec, ul. Wolności - Boczna 1 - ilość punktów - 60,2.


13.03.2013

Ogłoszenie
MZK Pabianice Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży części zamienne do autobusów Jelcz 120M wg załącznika nr 1 i Ikarus 260 wg załącznika nr 2.


08.03.2013

Ogłoszenie o zamówieniu
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Pabianicach ul. Lutomierska 48
przekazał w dniu 8 marca 2013r Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego do autobusów komunikacji miejskiej Termin realizacji umowy – 24 miesiące.
Wielkość – 1020m3 w rodzajach określonych w SIWZ, którą można uzyskać tutaj
Zamawiający nie zakłada możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych Wadium – 100 000.- PLN
Szczegóły ogłoszenia tutaj


12.02.2013

MZK Pabianice Sp. o.o. zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższego formularza cenowego na wykonanie usług regeneracyjnych podzespołów elektrycznych do autobusów Jelcza M081MB, MAN 202NL i SOLARIS URBINO 12.
Szczegóły tutaj


22.01.2013

ZAPOTRZEBOWANIE NA REMONT AUTOBUSÓW:


Zakres wykonania naprawy silnika MAN D 0826 LUH 12
ZAKRES PODSTAWOWY:
1. Roztoczenie stopy wału (osiowanie).
2. Wymiana łożysk wałka rozrządu.
3. Regeneracja korbowodów.
4. Wymiana panewek korbowodowych.
5. Wymiana panewek głównych.
6. Wymiana tulei tłokowych.
7. Wymiana tłoków i pierścieni.
8. Sprawdzenie szczelności głowic.
9. Wymiana prowadnic wydechowych.
10. Wymiana prowadnic ssących.
11. Wymiana uszczelniaczy zaworowych.
12. Szlifowanie zaworów, gniazd zaworowych.
13. Szlifowanie płaszczyzny głowic.
14. Wymiana chłodnicy oleju.
15. Naprawa płyty rozrządu.
16. Wymiana popychaczy(szklanka).
17. Wymiana śrub głowicy.
18. Sprawdzenie dźwigienek zaworowych.
19. Wymiana śrub stopy korbowodowej.
20. Wymiana zestawu uszczelek.
21. Wymiana wałka rozrządu.


UKŁAD WTRYSKOWY:
1. Wymiana końcówek wtryskiwaczy (rozpylacze).
2. Wymiana sekcji pompy wtryskowej.
3. Wymiana przewodów wysokiego ciśnienia.
4. Wymiana zaworków pompy wtryskowej.
5. Wymiana łożysk wałka krzywkowego.
6. Wymiana uszczelnień.


OSPRZĘT SILNIKOWY:
1. Turbosprężarka - regeneracja.
2. Rozrusznik - regeneracja.
3. Alternator - regeneracja.
4. Pompa wody - regeneracja.
5. Sprężarka powietrza - regeneracja.


::: Copyright MZK PABIANICE 2011 :::
MZK PABIANICE, ROZKŁAD JAZDY, BILETY, OBJAZDY